Zpět k Projekty

Školní projekt podpory zdraví

V červnu 2009 (a opět v srpnu 2016) získala naše škola od Státního zdravotního ústavu osvědčení o přijetí do sítě
škol podporujících zdraví. Cílem vstupu do tohoto projektu je průběžně měnit klima školy tak, aby se stala příjemným místem respektujícím a podporujícím zdraví lidí ve všech jeho složkách (tělesné, duševní i sociální) a nabízejícím možnost vzdělání v rovnováze s přírodním i společenským prostředím.

[important]

Náš školní projekt Podpory zdraví spočívá na devíti zásadách, které vycházejí z metodiky projektu Zdravá škola. Jsou to:

 1. pohoda věcného prostředí
 2. pohoda sociálního prostředí
 3. pohoda organizačního prostředí
 4. smysluplnost učení
 5. možnost výběru a přiměřenost
 6. spoluúčast a spolupráce
 7. motivující hodnocení
 8. budování školy jako demokratického společenství
 9. posilování role školy jako kulturního a vzdělávacího střediska obce

[/important]

V oblasti prostředí pro výuku a mimoškolní činnost naše zdravá škola například nabízí:

 • špičkově vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny
 • moderní strojové vybavení dílen odborného výcviku
 • nadstandardní tělovýchovné zařízení se 2 tělocvičnami, sálem pohybové výchovy a posilovnou
 • moderní informační centrum s knihovnou, studovnou a volně přístupnými počítači pro žáky s celodenním provozem
 • zrekonstruovanou školní jídelnu a školní kantýnu
 • zrekonstruované a moderní sociální zařízení
 • přestavěné šatny pro žáky s vyšší mírou komfortu a bezpečnosti
 • zrekonstruovaný topný a bezpečnostní protipožární systém
 • nově zateplené budovy školy s plastovými okny
 • v celém areálu je žákům k dispozici bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi)

V oblasti výuky, mimoškolní činnosti, prevence, zdravého životního stylu, komunikace a ekologie lze například zmínit:

 • výuku podle nových školních vzdělávacích programů
 • pravidelné adaptační semináře po žáky prvních ročníků
 • nejnovější metody výuky cizích jazyků včetně výjezdů žáků do zahraničí
 • širokou nabídku předmětových soutěží, olympiád, kulturních akcí a exkurzí
 • účast žáků v národních a mezinárodních projektech
 • komunikaci a spolupráci se školami jiných států
 • bohatou zájmovou mimoškolní činnost, podporu pohybových aktivit žáků (více než 20 kroužků nejrůznějšího zaměření)
 • rozšířené možnosti pro nadané studenty
 • individuální přístup k integraci žáků se zdravotním postižením, příp. se specifickými vývojovými poruchami mezi vrstevníky
 • jednotlivé obory nabízíme s ohledem na požadavky pracovního trhu, díky čemuž ze strany firem registrujeme dlouholetý nadstandardní zájem o absolventy naší školy
 • vlastní školní poradenské pracoviště tvořené metodikem prevence sociálně patologických jevů, školním psychologem a výchovnými poradci
 • programy zaměřené na zdravý životní styl, protidrogovou prevenci a prevenci kriminality
 • činnost studentského parlamentu, prostřednictvím kterého se žáci podílí na rozvoji a řízení školy
 • nakládání s odpady s důrazem na ekologii
 • usnadnění komunikace rodičů se školou – možnost elektronického sledování docházky žáků, jejich prospěchu, komunikace s učiteli variantně elektronická (e-mailová) nebo osobní
 • průběžné sledování a zejména včasná reakce na případné negativní změny v sociálním klimatu jednotlivých tříd i školy
 • začlenění široce pojaté osvěty proti kouření do vzdělání a výchovy
 • rozvíjení povědomí žáků o zdravé výživě