Zpět k Žáci a rodiče

Stravovací systém

Vstup do systému  Stravování 

Přihlašovací jméno

Přihlašovací jméno všech strávníků je tvořeno osobním číslem a příjmením osoby bez diakritických znamének,
např. 222Novacek, 51185novak apod. (na velikosti písmen při zápisu nezáleží)

Přihlašovací heslo

Prvotní přihlašovací heslo všech strávníků (žáků 1. ročníku) je vytištěno na kartičce s osobními údaji a hesly, kterou rodiče obdrželi na informační schůzce.

Hesla nastavená pro prvotní přihlášení by si měli všichni strávníci změnit. V případě problémů kontaktujte správce stravovacího systému.

Správce stravovacího systému

Ivo Bareš, tel. 548 515 163, e-mail ivo.bares@sstebrno.cz, dveře č.101, 1. patro, vstup A, vpravo od schodiště.

Stravovací systém je založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky prováděné buď přímo v prostoru jídelny na objednávkovém boxu nebo pomocí internetových stránek. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

V jídelně naší školy se denně likviduje nemalé množství nevyzvednutých obědů. Upozorňujeme v této souvislosti zákonné zástupce žáků naší školy na následující skutečnosti:

  • platba za obědy probíhá na základě objednávek, nikoliv vyzvednutých obědů – objednávka je závazná!
  • k dispozici je přehled obsahující nejen objednané obědy, ale i informaci o vyzvednutých obědech
  • cena oběda stanovena na 40,- Kč (od 1. 9. 2022)
  • obědy se vydávají v době 10:45 – 13:30 hod.

Identifikační čip, ISIC karta

Veškeré činnosti spojené se stravovacím systémem jsou vázány na funkční ISIC kartu nebo identifikační čip (stejný jako v docházkovém systému).

Platby za stravování

Číslo účtu pro platby stravného je 35-9242480247/0100.

  • Variabilním symbolem platby je osobní číslo žáka, konstantní symbol libovolný.
  • Veškeré záležitosti týkající se plateb stravného a vyúčtování vyřizuje ekonomické oddělení, Irena Sokolová, kancelář 317 ve 3. patře, vstup A, tel. 548 515 182.

Odhlášení obědů

Obědy se odhlašují zásadně nejpozději 2 dny předem do 8:00 hodin:

  • na objednávkovém boxu – dotykovém terminálu v jídelně
  • pomocí webové aplikace iCanteen

Neodhlášené obědy lze nabídnout do burzy.

Pokud nebude oběd z burzy odebrán jiným strávníkem, bude započítán strávníkovi, který ho nabídl.

Neomluvený neodhlášený oběd hradí strávník v plné nákupní ceně.

Za žáka, který onemocní, si oběd mohou vyzvednout rodiče do 13:45 hodin nebo mohou nahlásit do 10:00 hodin jméno žáka, který si oběd vyzvedne na základě potvrzení vydaného vedoucí výdejny.

Mimořádné přihlašování a odhlašování obědů řeší:

Vedoucí výdejny

Jana Drápalová – tel. 548 515 167, výdejna stravy, e-mail: jana.drapalova@sstebrno.cz

Další informace