Všeobecné podmínky

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o., Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno, IČ: 00226475 je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení dle zákona 561/2004 Sb., o školním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání MŠMT ČR RED-IZO 600171019, odpovědný zástupce Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel školy.

Organizace

Přibližně týden před konáním výuky zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení) a místo konání, přičemž zahájení výuky je vždy naplánován od 15.00 hod., maximálně do 19.00 hod., resp. podle upřesňujících informací. Škola si vyhrazuje právo na případné změny v kurzech (změna lektora, data) a na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám včas e-mailem nebo telefonicky zašleme. V případě, že škola výuku zruší, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši.

Přihlášky

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme písemně. Registrace je možná přes webové stránky, e-mailem, případně jinou písemnou formou, pokud tento způsob bude obsahovat všechny potřebné náležitosti.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny. Přijetí přihlášky následně potvrdíme. V případě, že přihlášku zašlete prostřednictvím webových stránek, na webové stránce se automaticky objeví zpráva o přijetí přihlášky. Pokud tuto zprávu neobdržíte, Vaše přihláška se nezdařila. Přijetí přihlášky zpětně potvrzujeme (zpravidla do 24 hodin od jejich obdržení).

Přihlášky evidujeme v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu či semináře. V případě obsazení akce nabídneme náhradní termín, nebo vrátíme platbu, pokud byla uhrazena. Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce, v případě kratšího termínu po předchozí konzultaci s kontaktní osobou.

Osvědčení

Účastníkům vzdělávání vystavíme Osvědčení o jeho absolvování s uvedením obsahového zaměření, rozsahu a data konání akce. Osvědčení zasíláme do 14 dnů od konání akce prostřednictvím elektronické pošty.

Úhrada kurzů

Cenu kurzu poukažte prosím na náš účet u KB Brno, č. účtu 79332621/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo faktury. Po uskutečnění platby obdržíte daňový doklad, kterým Vám potvrdíme zaplacení účastnického poplatku.

Storno

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. V případě kratší než 5 pracovních dnů činí storno poplatek 50  % kurzovného. Jestliže se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Na kurz je však možné vyslat náhradníka.

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávána po dobu neurčitou. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o. v rozsahu jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa firmy, která ho na školení vysílá (příp. adresa bydliště, pokud se přihlašuje jako soukromá osoba), číslo bankovního účtu (dále vše společně jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění smluvních závazků a pro marketingové účely SŠTE Brno, Olomoucká, p. o. jako jsou např. zasílání informací a obchodních sdělení SŠTE Brno na poskytnutou elektronickou adresu nebo pořízení a následného publikování fotografie své osoby. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Současně potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.

Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený SŠTE Brno, Olomoucká, p. o. může kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na její adresu. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu škola povinna tuto informaci poskytnout.

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o.
Ing. Josef Klein
– kontaktní osoba pro vzdělávání dospělých
telefon:
548 515 124
e-mail: josef.klein@sstebrno.cz