Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagogové
Mgr. Radomír OMASTA   Mgr. Lucie UHLÍKOVÁ
E-mail: radomir.omasta@sstebrno.cz lucie.uhlikova@sstebrno.cz
 
Konzultační hodiny: pondělí: 9.40 – 14.40   pondělí: 8.10 – 13.40  
úterý: 9.40 – 13.40   úterý: 9.10 – 13.40  
středa: 9.40 – 14.40   středa: 8.10 – 13.40  
čtvrtek: 9.40 – 13.40   čtvrtek: 8.10 – 13.40  
pátek: 9.40 – 12.50   pátek: 8.10 – 13.40  
 
Pracoviště: 2. patro, dveře č. 207b 2. patro, dveře č. 207b  
 
Telefon: 548 515 136 (152) 548 515 136  

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • speciálně pedagogické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům
 • individuální kariérové poradenství pro žáky se SVP
 • provádění, případně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žáky
 • provádění, případně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti
 • práce na vytváření dobrých vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • spoluúčast na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními členy školního poradenského pracoviště)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC)
 • metodická podpora učitelů v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky

Spolupráce s dalšími institucemi

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účast na přednáškách, seminářích, workshopech
 • zjištění nových trendů, metod a pomůcek ve vzdělávání a jejich aplikování do speciálně nápravných programů

Výchovný poradce pro 1.-3. ročníky
Poradce:

Ing. Pavlína Spěšná

Kancelář: 2. patro, jednací místnost (vedle učebny 202)
Telefon: +420 548 515 166, +420 548 515 148
E-mail: pavlina.spesna@sstebrno.cz
Hodiny pro žáky: každý týden: středa 14.35 – 16.00 hodin
sudý týden: úterý 8.45 – 9.45 hodin

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou problematiku z oblasti sociálně patologických jevů
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky
 • vedení písemných záznamů o své práci.
 • poskytování diagnosticko-poradenské podpory v oblasti kariérového poradenství (spolupráce s úřadem práce, spolupráce se středními školami v regionu, testy profesní orientace, přijímací řízení na VŠ)
 • spolupráce s ostatními učiteli
 • práce ve výchovné komisi školy
 • koordinace spolupráce mezi školou a rodinou

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Spolupráce s dalšími institucemi

 • Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Speciálně pedagogickým centrem
 • Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Brně a jinými institucemi

Výchovný poradce pro 4. ročníky
Poradce:

Mgr. Michal Marcin

Kancelář: budova B, 2. patro, kabinet č. 11
Telefon: +420 548 515 149
E-mail: michal.marcin@sstebrno.cz
Hodiny pro žáky: Lichý týden: pondělí 12:45 – 13:45
Sudý týden: úterý 12:45 – 13:45

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou problematiku z oblasti sociálně patologických jevů
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky
 • vedení písemných záznamů o své práci.
 • poskytování diagnosticko-poradenské podpory v oblasti kariérového poradenství (spolupráce s úřadem práce, spolupráce se středními školami v regionu, testy profesní orientace, přijímací řízení na VŠ)
 • spolupráce s ostatními učiteli
 • práce ve výchovné komisi školy
 • koordinace spolupráce mezi školou a rodinou

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Spolupráce s dalšími institucemi

 • Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Speciálně pedagogickým centrem
 • Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Brně a jinými institucemi

Školní metodik prevence
Metodik:

Mgr. Michal Břicháček

Kancelář: budova B, 3. patro, kabinet č. 17
Telefon: +420 548 515 216
E-mail: michal.brichacek@sstebrno.cz
Hodiny pro žáky: Lichý i sudý týden:  středa 8.00 – 9.30 hodin

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • realizace minimálního preventivního programu, koordinace jednotlivých aktivit a vyhodnocení účinnosti tohoto programu
 • v případě selhání některého z preventivních opatření, provádí diskrétní šetření se žáky, následně kontaktuje rodiče, zdravotnické zařízení, poradenská centra, policii a jiné.
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů (popř. jejich rodičům)
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • zajišťování a předávání informací o problematice sociálně patologických jevů
 • práce ve výchovné komisi školy

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence sociálně patologických jevů

Oblast spolupráce s pedagogy

 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • spolupráce při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů
 • vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupráce s dalšími institucemi

 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, s krizovými centry, s kurátory, s odborem sociálních věcí atd.
 • organizace akcí, které prezentují školu na veřejnosti