Zpět k Žáci a rodiče

Omlouvání

Omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a uvolňování žáka z vyučování se řídí platným školním řádem:

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které se nedaly předvídat předem, musí být důvody jeho nepřítomnosti sděleny třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti. Nepřítomnost ve výuce je omlouvána prostřednictvím elektronické omluvenky v EduPage, případně v omluvném listu školy bez zbytečného odkladu po návratu do školy.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák o uvolnění z výuky:
• na nejvýše dva dny může žáka uvolnit TU, učitel ODV,
• na tři a více dnů o uvolnění rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření TU.

V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení nepřítomnosti žáka ošetřujícím lékařem. Třídní učitel či učitel odborného výcviku vyhodnotí omluvu nepřítomnosti žáka, v případě pochybností spolupracuje s rodiči a s výchovným poradcem.

V případě, že se žák neúčastní vyučování bez řádné omluvy, popř. předloží-li omluvenku s neplatnými nebo pozměněnými údaji, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené.

Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů po sobě jdoucích a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

Žák může z vážných důvodů odejít dříve z vyučování, avšak jen se souhlasem třídního učitele, případně učitele ODV nebo zástupce ředitele školy. O uvolnění musí zákonný zástupce nezletilého žáka (zletilý žák) požádat písemně předem.