Podnikavá škola – podnikavost

 

Co je  podnikavá škola a podnikavost?

Podnikavá škola vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů.

Podnikavost je soubor znalostí, dovedností a postojů, který žáka motivuje hledat příležitosti a vytvářet hodnoty nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jednoduše řečeno, pokud znám své kvality, jsem zdravě sebevědomý a mám oči otevřené, pak se dokážu zodpovědně rozhodovat, vidět příležitosti, jak uplatnit svůj potenciál a být užitečný. Tato zdánlivě jednoduchá věc, ale vyžaduje trénink a dostatek zkušeností, na kterých je možné v životě stavět.

Jaké hodnoty u žáků a učitelů se snažíme rozvíjet na naší škole?

Ve vzdělávání, jehož součástí je výchova k podnikavosti, jsou nastavené vzdělávací procesy tak, aby žákovi umožnily objevit svůj potenciál a dál jej rozvíjet. Což probíhá napříč všemi předměty, prostřednictvím různých forem výuky a aktivit, které tento rozvoj umožňují. Výchova k podnikavosti v sobě tedy přirozeně zahrnuje dílčí téma práce s potenciálem žáků, rozvoj měkkých dovedností.
Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem, trénuje dovednosti obecné (také nazývané soft skills), uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života. Je důležitým předpokladem profesního uplatnění absolventa školy, jeho aktivního zapojení do života společnosti i snadnějšího zvládání osobního a rodinného života. Absolvent podnikavé školy zná svůj potenciál, na jehož základě se dokáže zodpovědně rozhodovat s ohledem na své potřeby i potřeby svého okolí. Jeho cílem je vytvářet hodnoty, žít udržitelně, mít vyvinuté sociální cítění, dokázat flexibilně reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce.

Dílčí kompetence k podnikavosti

Kompetencemi k podnikavosti se podle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp) rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení, řešení problémů, iniciativa, vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními na plánování a řízení projektů, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu. Dílčí kompetence k podnikavosti jsou využitelné pro život v rychle se měnících podmínkách v občanské, profesní i osobní sféře. Zahrnují například pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad, udržitelnost, vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu. 15 dílčích kompetencí k podnikavosti definuje EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti, 2016.

Koordinátoři podnikavosti

Ing. Martin Svoboda, DiS., MBA – dotazy a odpovědi k podnikavosti
– Portfoliu
– projektu Podnikavost
– certifikace Podnikavá škola
– e-mail: martin.svoboda@sstebrno.cz
Ing. Petra Julinková – rozvoj Soft skills
– Portfolia žáků
Ing. Jaroslava Hulejová
Mgr. Josef Korčák, MBA
Mgr. Eva Žáčková – Studentský parlament
Mgr. Zuzana Kulheimová
Mgr. Jakub Fojtík
Mgr. Lucie Mikušová
Mgr. Svatava Štěchová  – koordinátor EVVO
Zdroj: EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework, 2016 (s překladem do češtiny) [*.pdf]

Školní program podnikavosti [*.pdf]

Jsme také zapojeni do procesu certifikace Podnikavá škola

Garant

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Pracoviště Podnikavá mysl