Zpět k Žáci a rodiče

Školní metodik prevence

 

Metodik: Mgr. Michal Břicháček
Kancelář: budova B, 3. patro, kabinet č. 17
Telefon: +420 548 515 216
E-mail: michal.brichacek@sstebrno.cz
Hodiny pro žáky: STŘEDA 8:00 – 9.30

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • realizace minimálního preventivního programu, koordinace jednotlivých aktivit a vyhodnocení účinnosti tohoto programu
 • v případě selhání některého z preventivních opatření, provádí diskrétní šetření se žáky, následně kontaktuje rodiče, zdravotnické zařízení, poradenská centra, policii a jiné.
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů (popř. jejich rodičům)
 • aktivní spolupráce srodinou v případě krizové intervence
 • zajišťování a předávání informací o problematice sociálně patologických jevů
 • práce ve výchovné komisi školy

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence sociálně patologických jevů

Oblast spolupráce s pedagogy

 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • spolupráce při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů
 • vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupráce s dalšími institucemi

 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, s krizovými centry, s kurátory, s odborem sociálních věcí atd.
 • organizace akcí, které prezentují školu na veřejnosti