Stínování slovenských učitelek na naší škole

3V týdnu od 2. 3. do 6. 3. 2020 proběhlo na naší škole stínování výuky ekonomických předmětů dvěma slovenskými učitelkami z Obchodní akademie v Nitře v rámci KA1 programu Erasmus+. Cílem stínování bylo porovnat obsahové a tematické zaměření hodin OVP, přenos příkladů dobré praxe ve využívání inovativních a moderních přístupů, metodik, pomůcek, ve způsobu zvyšování motivace prospěchově slabších žáků, ve formách implementace cizích jazyků do hodin OVP (CLIL).
Kromě stínování vyučovacích hodin bylo na programu setkání s vedením školy a diskuse o systémech vzdělávání v obou zemích, o duálním systému vzdělávání a o fungování středních odborných škol. Slovenské učitelky si rovněž prohlédly prostory a vybavení školy, odborné učebny a dílny.
Účastnice navštívily celkem 10 vyučovacích hodin v předmětech ekonomika, právní nauka, účetnictví, management a obchodní korespondence v angl. jazyce, zúčastnily se projektového dne „Rozpočti si to“ v rámci projektu Finanční gramotnosti do škol v rozsahu 4 hodin a odučily si 4 vyučovací hodiny, dvě hodiny každá ve třídách EPO3, EPO4 a IT3A.
Odpoledne byl pro slovenské učitelky připraven bohatý program, jako např. prohlídka Brna s průvodkyní, návštěva hradu Špilberk a katedrály Petra a Pavla, Moravského zemského muzea a dalších pamětihodností Brna.
Na závěrečném jednání s vedením naší školy slovenské učitelky podtrhly, že cíle stínování byly vysoce naplněny a celá aktivita byla velmi přínosná pro obě školy. Dále vyslovily přání, aby spolupráce obou škol v budoucích projektech pokračovala. Na konci jednání pan ředitel Ing. Zdeněk Pavlík předal účastnicím certifikáty a Europass mobility.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelům ekonomické sekce, vedoucí sekce paní PaedDr. Šindlerové, paní PhDr. Benediktové, vedení školy a dalším za inovativní výuku ve stínovaných hodinách a za dobrou kooperaci při organizování projektu.
Mgr. Olga Myslíková