Akreditované testovací středisko ECDL

Od roku 2014 probíhala akreditace Testovacího střediska ECDL. Akreditaci zajistila společnost ECDL-CZ, která spolupracuje s ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Dnem 16. 6. 2016 bylo na naší škole vytvořeno akreditované testovací středisko ECDL CZ260 s testovací místností CZU0440 pro moduly M2 – M7, M12 a M14. Od 11. 4. 2016 byla naše testovací místnost rozšířena o moduly M9 a M10 a v současné době připravujeme rozšíření o další testovací moduly:

M19 – Robotika, M17 – Digitální marketing , M13 – Plánování projektů a AM8 – Analýza a vizualizace dat.

Středisko zahájilo svou činnost od září 2016. Slouží k testování našich žáků 1. – 4. ročníků
převážně u oborů, které mají předměty SWA (software a webové aplikace) a ICT (informační
a komunikační technologie). K testování se mohou přihlásit jak žáci ze všech studijních oborů tak i zaměstnanci školy a rovněž i široká veřejnost. Testování v našem středisku je možné ze všech
modulů
v rámci udělené akreditace a to nejen za standardních, ale i za ztížených podmínek.

Od roku 2021 má středisko SŠTE rozšířenou akreditaci o testování za ztížených podmínek, která je  využívána především testery ECDL, při získávání akreditace na nové moduly.

Přehled modulů ECDL

Termíny pro testování, jsou uveřejněny na Intranetu školy a na Informační nástěnce střediska ECDL. Manažerem střediska je Ing. Jaroslava Hulejová a její asistentkou Ing. Eva Kaspříková, která je  zároveň akreditovanou testerkou. Dalšími nově akreditovanými testery jsou:  Ing. Martin Svoboda, MBA; Ing. Petra Julínková a Bc. Karel Vyšinka.

Záměrem střediska je, že si žák v 1. ročníku zakoupí „Index“, který má platnost, v případě Indexu
Core – 3 roky a v případě Indexu Profile – 5 let. V průběhu tohoto období splní 7 modulů (pořadí si stanoví sám) a obdrží certifikát ECDL Core. V případě složení zkoušky z více modulů a to i z oblasti těch pokročilých, získá následně ještě i certifikát ECDL Advanced nebo Profile (podle zvoleného modulu testování).

logo_barevne-8

ECDL/ICDL – (European Certification of Digital Literacy,
dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Koncept ECDL /ICDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu „Počítačová (digitální) gramotnost“ a určuje metodu, jakou je digitální gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL/ICDL Certifikáty, které mají mezinárodní i celoživotní platnost.

Metoda ověřování digitální gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování digitální gramotnosti dle konceptu ECDL/ ICDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování digitální gramotnosti dle konceptu ECDL/ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři, akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Podrobnější informace o konceptu ECDL/ICDL naleznete zde: www.ecdl.cz

Certifikáty o akreditaci střediska ECDL

ECDL_testovaci_strediskoECDL_testovaci_mistnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditovaní testeři:
Ing. Jaroslava Hulejová
Ing. Eva Kaspříková
Ing. Martin Svoboda, MBA
Ing. Petra Julínková
Bc. Karel Vyšinka

Přihláška k testování konceptu ECDL.

Manažer střediska ECDL
Ing. Jaroslava Hulejová
E-mail: Jaroslava.Hulejova@sstebrno.cz