Zpět k O škole

Informace o ECDL

Informační nástěnka testovacího střediska ECDL

Je umístěna vpravo na chodbě, 3. patro, budovy „B“ (označena logem)

 

Aktuality ze světa ECDL  ČR

Jak se přihlásit

Zájemci o testování konceptu ECDL/ICDL  si vytisknou přihlášku, čitelně vyplní a podepsanou (u nezletilých uchazečů podepisují zákonní zástupci) ji odevzdají do kabinetu č. 14 (Ing. Jaroslava Hulejová).  Na základě odevzdané závazné přihlášky k testování konceptu ECDL/ICDL bude uchazeči zajištěn příslušný Index a to podle zvoleného konceptu testování (Core v hodnotě 702,- Kč nebo Profile v hodnotě 1077,-Kč).  V případě úspěšného dokončení zvoleného testovacího konceptu a získání příslušného typu certifikátu ECDL/ICDL je cena indexu žákům SŠTE  hrazena  z prostředků Spolku přátel školy SŠTE. Následně po přidělení příslušného indexu je možné se již  přihlásit k samotnému  testování zvolených modulů. Před každým testováním je nutné, aby uchazeč měl na svém školním účtu (odkud platí obědy) částku větší než 300, Kč. Po přihlášení k testování, které je závazné, bude uchazeči stržena (dle počtu testovaných modulů) příslušná částka z účtu uchazeče.

Kdy a jak se objednat na testování

Zájemci o objednání termínu testování ECDL/ICDL se zapíší do zobrazeného formuláře, termín si vyberou sami. Maximální počet uchazečů pro jeden termín testování je 15 , minimální počet 10 uchazečů. Nebude li termín naplněn dva dny před konáním testování, bude tento automaticky zrušen (v takovém případě uchazečům přihlášeným na tento termín peníze z účtu strženy nebudou). Pokud se uchazeč z vážných důvodů (objednán u lékaře, zubaře, nemoc…) nemůže testování zúčastnit, je povinen se písemně omluvit (email: jaroslava.hulejova@sstebrno.cz), a to nejpozději dva pracovní dny před termínem testování. Později již není možné provádět úpravy, termín je systémem zablokován a v případě neomluvené účasti na testování uchazeči nebudou vráceny peníze zpět na účet.

Akreditovaná testovací místnost ECDL

Je učebna V1, 3. patro budovy „B“ (označena logem)

Příprava na testování

Před vlastním testováním je nutné se připravit:

  1. Prohlédnout si ECDL Sylaby – M2 M3 M4 M5 M6 M7 M12
  2. Prostudovat studijní materiály na testování ECDL

 

Průběh testování

Testy ECDL mohou organizovat výhradně akreditovaná testovací střediska v akreditovaných testovacích místnostech. Přísný systém pro zabezpečení kvality (Quality Assurance System) definovaný ECDL Foundation, jasně stanoví hlavní zásady, které musí být dodrženy při jakémkoli testování ECDL, aby byla zaručena stejná úroveň náročnosti pro všechny uchazeče:

  • Při všech testech se používají otázky z jednotné databáze testů, nazvané QTB. Přístup ke QTB mají pouze licenciáti ECDL. Číslo testu i číslo počítače, které bude uchazeči při ECDL testování přiděleno, je určeno těsně před začátkem testu losem. Uchazeč tedy nemůže předem znát konkrétní úkoly ani konkrétní počítač.
  • Vedením testu může být pověřen pouze vyškolený ECDL tester.
  • Každý termín ECDL testování musí být předem registrován u národního licenciáta
    (v České republice ČSKI – Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Jakmile se uchazeči podaří složit testy z nejméně 4 modulů (povinné jsou moduly M2, M3 a M7, čtvrtý modul si volí uchazeč), může požádat o vydání Osvědčení ECDL Start. Po úspěšném absolvování sedmi modulů získává uchazeč certifikát ECDL Core, který dále doplněn personifikovanou plastikovou kartou velikosti kreditní karty. Uchazeč může dále kdykoliv požádat o vydání certifikátu ECDL Modular, do kterého mu budou zapsány všechny úspěšně absolvované moduly bez ohledu na jejich počet. Úspěšně složené moduly jsou uchazeči zapisovány do ECDL Indexů.

Jakou hodnotu získáte?

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučován a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

ECDL_Star_CertificateECDL_certificate

Objednání certifikátu

Každý uchazeč po splnění uvedených podmínek pro získání ECDL Start Certificate nebo ECDL Certificate si může certifikát u našeho střediska CZ260 objednat.

Pravidlo pro dodání certifikátu

Certifikáty se objednávají v celém měsíci a dodány jsou v následujícím měsíci. Příklad: v měsíci dubnu se provede objednávka a indexy přijdou v měsíci květnu.

Zaměření jednotlivých modulů M2 – M14

M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows 7

M3 – Zpracování textu (Word Processing)

je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word 2010.

M4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)

je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel 2010.

M5 – Použití databází (Using Databases)

je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access 2010.

M6 – Prezentace (Presentation)

je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint 2010.

M7 – Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Internet Exploreru a Microsoft Outlook 2010.

M9 – Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)

je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Gimp 2.8 CZ, Internet Explorer CZ.

M10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)

je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí PSPad a Internet Explorer CZ.

M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)

se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím antivirového programu Security Essentials CZ, webového prohlížeče Internet Explorer CZ a dalších nástrojů.

M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)

je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření
a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost.

Ceník poskytovaných služeb střediskem ECDL

Služby ECDL testování

Cena vč. DPH 21%

Test ECDL Core (pro žáky a zaměstnance SŠTE Brno, Olomoucká p. o. )
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core.
250,-
Test ECDL Core (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core.
350,-

 

Indexy ECDL

Cena vč. DPH 21%

Index ECDL Select
Index ECDL Select Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (celkem max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Certifikát ECDL Start. ECDL Index je možné zakoupit u libovolného akreditovaného střediska, případně v kanceláři manažera ECDL-CZ; platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. Index je nutno zakoupit před vlastním testováním!! Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
702,-
Index ECDL Profile – pro jakékoli existující, ale i budoucí základní, standardní a/nebo  pokročilé moduly ECDL /ICDL (počet modulů není omezen). Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky. 1077,-
Duplikát ECDL Indexu 160,-

 

Certifikáty ECDL

Cena vč. DPH 21%

Certifikát ECDL Start
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL (včetně plastové karty)
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty) dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Duplikát ECDL dokladu 180,-

 

Zpracoval a odpovídá
Manažer střediska ECDL
Ing. Jaroslava Hulejová