Zpět k Jak vyřídit

Problémy při studiu

Školní poradenské pracoviště (ŠPP):

vzniklo 1.9.2005 a jeho cílem je poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogům školy, tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků.Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální výlučnost prostředí, ze kterého žák přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

Zaměření činnosti ŠPP

a) Spolupráce školního psychologa, školního metodika prevence a výchovných poradců střídními kolektivy, učiteli, žáky, rodiči.

b) Minimální preventivní program a jeho realizace ve škole.

c) Prevence školní neúspěšnosti, péče o žáky s neprospěchem.

d) Odborná a metodická pomoc učitelům.

e) Sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení.

f) Vybavování žáků kompetencemi potřebnými pro rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci.

g) Pomoc při zlepšování komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči.

h) Poskytování základních poradenských služeb (diagnosticko-poradenská činnost).

i) Spolupráce s ostatními partnery a institucemi.

j) Podpora inkluzivního vzdělávání žáků z jiného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Školní poradenské pracoviště sestává z následujících složek: