Přihlašování k podzimnímu termínu MZ_22

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Upozorňuji, že platnost doporučení ŠPZ je 2 roky. Pokud žák úpravu podmínek nevyplní, má se za to, že o úpravu podmínek nemá zájem.

Maturanti z roku 2021 a dříve podávají řádně a čitelně vyplněnou přihlášku na studijním oddělení školy a to nejpozději do 25. června 2022.  V pravém horním rohu přihlášky uvede maturant své telefonní číslo.

Přihláška – formát *.pdf