Doplňkové volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky – VÝSLEDKY

Ředitel školy Ing. Zdeněk Pavlík vyhlásil doplňkové volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky. Volby se uskutečnily ve čtvrtek 21. 03. 2024 od 8:00 do 16:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Podrobnější informace
Kandidáti do doplňkových voleb do Školské rady
Výsledky doplňkových voleb do Školské rady z řad pedagogických pracovníků