Volby do Školské rady pro období 2023-2026

Ředitel školy Ing. Zdeněk Pavlík vyhlašuje volby členů Školské rady za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podrobnější informace
Seznam kandidátů do Školské rady z řad:
Výsledky voleb do Školské rady z řad: