Stínování v Irsku 2023

Ve dnech 20. až 31. března 2023 se 2 učitelé naší školy účastnilo stínování v Irsku ve škole Newpark Comprehensive School, která se nachází v Dublinu. Projekt pod číslem  2022-1-CZ01-KA121-VET-000059159, který byl organizován a financován z evropského projektu Erasmus+.

Během stínování se pedagogové seznámili s chodem školního systému, kde Newpark Comprehensive School není škola s čistě strojírenským zaměřením. Systém školy více připomíná gymnázium, avšak s rozdílem, že žáci si musí zvolit několik volitelných předmětů, které jsou více specializované. Nebyly to tak jen technické předměty, ale i výuka umění nebo hudby. Rozdílem je i délka studia, kdy žáci stráví ve škole 6 roků, kde každé 3 roky se účastní zkoušek pro získání certifikátu o uznání studia.

Naši učitelé se během dvoutýdenní mobility se zaměřili primárně na stínování technických předmětů, mezi které patří Strojírenství, během kterých žáci měli zadané projekty, které museli v stanoveném časovém období navrhnout, vyrobit, otestovat a sepsat rešerši. Náročnost zadání se lišila podle ročníků, kdy žáci prvních tříd měli většinu věcí předepsaných, včetně dodaného materiálu a postupu. Naopak závěrečný ročník dostal pouze obecné zadání se stanovenými pravidly a každý student musel k problematice přistoupit vlastní iniciativou. Žáci tak mohli využít výrobní kapacity učebny, dle jejich přání od 3D tisku, CNC strojů až po laserovou gravírku. Mezi další stínované předměty spadá Technické kreslení, kde žáci s využitím deskriptivní geometrie kreslili různé zadání na výkresy s výpomocí CAD modelů. Předmět Zpracování dřeva zase učil žáky praktickým znalostem při výrobě součástí pro běžné použití. Projekty tak zahrnovaly výrobky od poliček s tvarovými prvky budky po budky pro ptáky. Součástí výuky byly i referáty, během kterých žáci mohli navrhnout vlastní experiment s dřevěnými konstrukcemi, který následně otestovali a sepsali do referátů.

Stínováním předmětů a v některých případech i přímou výukou se naši učitelé seznámili s různými metodami výuky, s vybavením školy a jednotlivých dílen pro kvalitní získávání znalostí a zkušeností. Zároveň se mohli seznámit s učitelským kolektivem, který na dané škole funguje, a tak mít možnost porovnat zkušenosti s výukou a předat si důležité tipy.

Volný čas probíhal objevováním krás Dublinu a jeho přilehlých částí. To zahrnovalo rybářské přístavy a jejich trhy, historické centrum města včetně mnoho muzeí všeho typu až po krásy Irské krajiny na kopci Bray Head. O víkendu bylo možno prozkoumat i vzdálenější lokace, mezi které patří město Belfast a turisticky proslavené město Galway. Třešničkou na dortu pak byl západ slunce u útesů Moher na západním pobřeží Irska.

Pro stínující učitele byla dvoutýdenní mobilita velkým přínosem jak po stránce pedagogické, tak i jazykové, protože došlo k zlepšení slovní zásoby a komunikačních schopností.

PREZENTACE