Organizace přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek – zákon č. 135/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, organizaci jednotných přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek řeší ministerstvo operativně dle informací z krizové štábu a my jsme stejně jako Vy odkázáni na zprávy zveřejňované na stránkách MŠMT.

Na základě opakujících se telefonických dotazů ohledně uplatnění zápisových lístků uvádíme:

§ 19, zákon č. 135/2020

Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.