Jsme zapojeni do procesu certifikace Podnikavá škola

Naše škola je pilotně zapojena do certifikace Podnikavá škola. Garantem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání – Pracoviště Podnikavá mysl. Podnikavá škola vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů, které podporujeme a dále je rozšiřujeme. 💪 💪

💡 A co je podnikavost?

👉 Podnikavost je soubor znalostí, dovedností a postojů, který žáka motivuje hledat příležitosti a vytvářet hodnoty nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jednoduše řečeno,pokud znám své kvality, jsem zdravě sebevědomý a mám oči otevřené, pak se dokážu zodpovědně rozhodovat, vidět příležitosti, jak uplatnit svůj potenciál a být užitečný. Tato zdánlivě jednoduchá věc, ale vyžaduje trénink a dostatek zkušeností, na kterých je možné v životě stavět. 👉 Ve vzdělávání, jehož součástí je výchova k podnikavosti, jsou nastavené vzdělávací procesy tak, aby žákovi umožnily objevit svůj potenciál a dál jej rozvíjet. Což probíhá napříč všemi předměty, prostřednictvím různých forem výuky a aktivit, které tento rozvoj umožňují. Výchova k podnikavosti v sobě tedy přirozeně zahrnuje dílčí téma práce s potenciálem žáků, rozvoj měkkých dovedností. 👉 Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem, trénuje dovednosti obecné (také nazývané soft skills), uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života. Je důležitým předpokladem profesního uplatnění absolventa školy, jeho aktivního zapojení do života společnosti i snadnějšího zvládání osobního a rodin-ného života. 👉 Absolvent podnikavé školy zná svůj potenciál, na jehož základě se dokáže zodpovědně rozhodovat s ohledem na své potřeby i potřeby svého okolí. Jeho cílem je vytvářet hodnoty, žít udržitelně, mít vyvinuté sociální cítění, dokázat flexibilně reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce. 👉 Dílčí kompetence k podnikavosti: Kompetencemi k podnikavosti se podle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp) rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení, řešení problémů, iniciativa, vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními na plánování a řízení projektů, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu. Dílčí kompetence k podnikavosti jsou využitelné pro život v rychle se měnících podmínkách v občanské, profesní i osobní sféře. Zahrnují například pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad, udržitelnost, vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu. 15 dílčích kompetencí k podnikavosti definuje EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti, 2016. ❤️ ❤️