Beseda „Nebezpečí návykových látek“ pro první ročníky

cloud222Dovolujeme si Vás pozvat na velmi zajímavou besedu na téma: „Nebezpečí návykových látek“, která se uskuteční v pondělí 18. 11. 2019 v 15:00 hod v jídelně školy. Beseda se koná před třídními schůzkami, které budou po jejím skončení následovat.

Váš syn/dcera navštěvuje naši školu. Všichni víme, že toto období dospívání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí. Ovšem setkáváme se někdy s nežádoucími sociálně – patologickými jevy, jako jsou experimenty s návykovými látkami, šikana, kyberšikana, záškoláctví, vandalismus a jiné. Tyto nežádoucí jevy se bohužel mezi mladistvými vyskytují.

Proto naše škola věnuje zvýšenou pozornost především předcházení takových rizikových jevů. Během studia žáků na naší škole uskutečňujeme celou řadu akcí a programů, které mají za úkol co nejvíce podporovat prevenci a snižovat výskyt těchto nežádoucích jevů. Naším společným cílem je zlepšení sociálního klimatu jednotlivých tříd, vést žáky k odpovědnosti za své zdraví a hlavně snižovat počty jedinců, u kterých se vyskytuje rizikové chování. Tyto programy jsou zaměřeny na naše žáky, učitele, ale i na Vás – rodiče.

Budete mít možnost setkat se zde s odborníkem, který Vám poskytne informace o tom, jak rozpoznat, že Vaše dítě má problémy spojené s výskytem nežádoucích jevů a co vše pro něj můžete udělat, či jak nejlépe takovou situaci řešit.

Dále se Vám představí pracovníci Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovní poradci a školní speciální pedagog), kteří se takovými problémy na škole zabývají. Na besedě bude také prostor na Vaše dotazy, ohledně této problematiky. Získáte cenné informace, které Vám mohou pomoci úspěšně překonat složité období dospívání Vašeho dítěte.

Velice se těšíme na Vaši účast a věříme, že plně využijete této příležitosti, kterou Vám naše škola nabízí.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, pochopení a věříme, že se s Vámi setkáme.