Výchovné poradenství

Výchovný poradce pro 1.-3. ročníky

Poradce:

PhDr. Eva Vránová

Kancelář: budova A, 2. patro, kabinet č. 1
Telefon: +420 548 515 151
E-mail: eva.vranova@sstebrno.cz
Hodiny pro žáky: lichý týden: středa 8.00 – 9.30
sudý týden: pondělí 9.30 – 11.00

Výchovný poradce pro 4. ročníky

Poradce:

Mgr. Michal Marcin

Kancelář: budova B, 2. patro, kabinet č. 11
Telefon: +420 548 515 149
E-mail: michal.marcin@sstebrno.cz
Hodiny pro žáky: Lichý týden:
Sudý týden:

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou problematiku z oblasti sociálně patologických jevů
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky
 • vedení písemných záznamů o své práci.
 • poskytování diagnosticko poradenské podpory v oblasti kariérového poradenství (spolupráce s úřadem práce, spolupráce se středními školami v regionu, testy profesní orientace, přijímací řízení na VŠ)
 • spolupráce s ostatními učiteli
 • práce ve výchovné komisi školy
 • koordinace spolupráce mezi školou a rodinou

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Spolupráce s dalšími institucemi

 • Pedagogicko psychologickou poradnou
 • Speciálně pedagogickým centrem
 • Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Brně a jinými institucemi