Zpět k Školní porad. pracoviště

Speciální pedagog

Školní poradenské pracoviště:

Speciální pedagog: Mgr. Radomír OMASTA
Pracoviště: budova A, 2. patro, č. dv. 207b
Telefon: +420 548 515 136 (152)
E-mail: radomir.omasta@sstebrno.cz
Konzultačníhodiny: Lichý týden: pondělí 8–10 hodin
úterý: 9–10 hodin
středa 12–15 hodin
čtvrtek 7.45–8.45, 14.45–15.45 hodin
Sudý týden: 

 

pondělí 8.30–10.30 hodin
úterý 12.40–15.40 hodin
středa 8.00–10.00, 14.00–15.00 hodin

 

Speciální pedagog: Mgr. Sylva Úlehlová
Pracoviště: budova A, 2. patro, č. dv. 207b
Telefon: +420 548 515 136
E-mail: sylva.ulehlova@sstebrno.cz
Konzultační hodiny: pondělí–čtvrtek 9.00–12.00 hodin
pátek 8.00–11.00 hodin

 

Speciální pedagog:

Konzultace po telefonické, emailové nebo osobní domluvě, časový termín lze domluvit

 

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • speciálně pedagogické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům
 • provádění, případně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žáky
 • provádění, případně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti
 • práce na vytváření dobrých vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte

Oblast spolupráce se členy ŠPP

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • spoluúčast na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními členy školního poradenského pracoviště)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC)
 • metodická podpora učitelů v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky

Spolupráce s dalšími institucemi

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účast na přednáškách, seminářích, workshopech
 • zjištění nových trendů, metod a pomůcek ve vzdělávání a jejich aplikování do speciálně nápravných programů