Zpět k Projekty

Projekty Erasmus+ a Leonardo Da Vinci

erasmus-plus

Pečeť kvality podruhé pro naši školu

Dne 19. 10. – 20. 10. 2016 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila Diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava s názvem Řemeslo má zlaté dno, která byla zaměřena na podporu vzdělávání v oblasti řemeslných profesí. Cílem bylo představit aktivity programu Erasmus+, prezentovat příklady dobré praxe a podporu začleňování účastníků ze znevýhodněných skupin prostřednictvím projektové činnosti. Součástí konference bylo vyhlášení nejlepších projektů, které získaly ocenění Pečeť kvality a motivace žadatelů k využití evropských nástrojů na podporu mobility.
Diseminační konference byla pro naši školu velmi slavnostní událostí, protože právě naše škola v kategorii Projekty mobility získala ocenění za nejlepší projekt programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2013 za projekt č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229 Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností, během kterého žáci čtyři týdny pracovali a plnili jednotky výsledků učení ve firmách v hrabství Hampshire ve Velké Británii.
Po obdržení ceny Evropský učitel jazyků roku 2013 a Pečeť kvality 2011 Mgr. Myslíková, vedoucí projektu, znovu převzala ocenění a přednesla zajímavou prezentaci o realizaci, průběhu a dopadu projektu. Z více než 250 projektů tak naše škola byla jedinou střední školou, která získala toto ocenění.
Konference byla rovněž přínosem a inspirací pro Mgr. Myslíkovou, protože se mohla zúčastnit tří workshopů, v nichž pracovala v pracovních skupinách a účastnila se diskusí.
Doufáme, že se naší škole povede uskutečnit další úspěšné projekty a Mgr. Myslíkové přejeme hodně úspěchů v realizaci dalších projektů pro žáky naší školy.

Certifikát 1 2 3 4

Projekt mobility Výzva 2014

Projekt „Odborné stáže mladých informatiků v UK“ realizoval čtyřtýdenní odborné stáže 22 žáků oboru IT a dalších oborů ve firmách ve Velké Británii v květnu – červnu 2015 ve spolupráci s partnerem Language Solution, Portsmouth, UK.Hlavním důvodem a cílem projektů bylo dát našim žákům, zvláště žákům ze sociálně slabších rodin, studujícím s poruchami učení, ale na druhou stranu i talentovaným žákům, příležitost získat odborné zkušenosti, zlepšit si praktické dovednosti v oboru, jazykové, organizační, sociální a osobní dovednosti, možnost se integrovat v evropském pracovním prostředí a tak zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností žáků s ohledem na jejich význam pro trh práce, zajistit jejich profesní růst, což povede k úspěšnému získání zaměstnání po ukončení školy a ke zlepšení úrovně vzdělání na naší škole a tím ke splnění hlavních cílů Strategie Evropa 2020 a programu Erasmus +.

Dalším cílem projektů byla implementace projektu ECVET pro vypracování jednotek učení pro obor IT, v rámci kterých byly popsány jednotky výsledků učení, byla vytvořena vzájemná důvěra s našimi partnery pomocí Memoranda o porozumění, proběhlo naplánování konkrétních výměn pomocí smluv o učení, zaznamenání a hodnocení stáže pomocí osobních záznamů a Europassů-mobilit, ověřování, uznání, přenos a shromažďování zhodnocených výsledků učení a zvyšování kvality mobilit a odborného vzdělání.

Do projektu byli zapojeni žáci 3. ročníku oboru IT, mezi kterými byli žáci se specifickými poruchami učení a talentovaní žáci 1. a 2. ročníků různých oborů. Doufáme, že mobility budou impulsem pro tyto žáky k seberealizaci, získání zájmu o studium a motivace k rozvoji jejich potenciálu a úspěšně nastartují jejich profesní a osobní život. Pro obě tyhle skupiny žáků jsme museli uzpůsobit přípravu, vzdělávací podmínky a jednotky učení s ohledem na potřeby každé skupiny.

Žáci pracovali ve firmách 5 dnů týdně 7-8 hodin denně a v období mobilit plnili jednotky výstupů učení s ohledem na kvalifikace, na které se připravují, a to skládání PC sestav, návrh a zapojení lokální sítě a internetu, práce s Office, databázemi, zvyšování odborných kompetencí a dovedností v programování, řešení problémů. Během prvních dnů stáže účastníci také byli poučeni o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti. V průběhu stáže proběhlo zhodnocení dosažených výsledků učení a zdokumentování výsledků hodnocení pomocí osobních záznamů a po skončení mobility v návaznosti na Memorandum o porozumění a smlouvy o učení proběhlo ověření a uznání výsledků učení, které žáci získali. Také proběhlo celkové hodnocení stáží a projektu. Pro získání sociálních a mezikulturních dovedností žáci ve volnu a o víkendech podnikli výlety a prohlédli si památky v okolí Portsmouth a v hrabství Hampshire.

Validaci, ověřování a uznání získaných jednotek výsledků učení každým účastníkem bylo zajištěno konkrétními smlouvami o učení, osobními záznamy, Europassy mobilit a Certificate of Work Experience Proficiency.

Předpokládáme, že náš projekt má obrovský dopad na účastníky, kteří propojili své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a zlepšili své odborné, jazykové, organizační, mezikulturní schopnosti a dovednosti. Důležitým dopadem na účastníky projektu bylo i získání sociálních a osobních dovedností: komunikativních schopností, získání sebedůvěry, schopnosti adaptovat se v pracovním prostředí zvlášť u žáků se specifickými poruchami učení a u talentovaných žáků. Projekt má dopad i na všechny žáky SŠTE zvlášť na žáky 1. a 2. ročníků, kteří máji větší zájem o studium. Úroveň odb. vzdělání na škole se zkvalitní a tím se zvětší konkurenceschopnost všech žáků a jejich lepší uplatnění. Nastavení kvality odb. vzdělání se bude projevovat implementací poznatků projektu ve vyučování, zejména v odb. předmětech, anglickém jazyce; uvedení nových technologií a IT programů ve vyučování, získání zkušeností z práce s talentovanými žáky, žáky se SPU a s jejich přípravou na mezinárodní stáž, získání dalších zkušeností pro projektovou činnost. Co se týče partnerské organizace a podniků, ve kterých probíhaly mobility, tak kromě získání zkušeností v organizaci a řízení mezinárodních mobilit, zkušeností z práce a zajištění stáží pro talentované žáky, žáky se SPU a s jejich praktickou podporou během pobytu v UK, se také posílila spolupráce s SŠTE, rozvoj mezinárodních vazeb a zlepšila se komunikace mezi samotnými partnery v UK.

 • Prezentace o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková
 • Film o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková
 • Brožura o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková
 • Reportáž o projektu. Autor Vladimír Valenčík IT4B (2015/2016)
 • Prezentace o stáži, AJL. Autor David Kolaja IT4B (2015/2016)
 • Prezentace o stáži, AJL. Autor Jan Kala IT 4A (2015/2016)
 • PWP o firmě. Autor Růžena Závišková EPO 4 (2015/2016)
 • Ukázky z přípravy – Představeni se firmám:

IT4A Marek Kučera (2015/2016)

IT4A Jan Kala (2015/2016)

IT3A Martin Tichý (2015/2016)

EPO2 Marek Hamerník (2015/2016)

Pečeť kvality pro naší školu

Pečeť kvality pro naší školu

Dne 22. 10. – 23. 10. 2014 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila diseminační konference Programu celoživotního učení, během které převzala ocenění Pečeť kvality za nejlepší projekt programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2011.

Diseminační konference byla zaměřená na propojení škol s podniky a možnosti jejich spolupráce. Kromě příspěvků odborníků na téma konference Vzdělávání – podnik se účastníci seznámili s dalšími informacemi o projektu ECVET.
Diseminační konference byla pro naši školu velmi slavnostní událostí, protože škola získala ocenění za nejlepší projekty programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2011 za projekt CZ/11/LLP-LdV/IVT/134041 Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a management, během kterého žáci dva týdny pracovali a plnili školicí program ve firmách soukromé a státní sféry v hrabství Devon v Jižní Anglii.

Pečeť kvality je ocenění, které má za cíl zhodnotit výsledky projektu a jejich využití; posoudit možnosti šíření a propagace výsledků projektu; podpořit udržitelnost a dopad projektu po jeho skončení; zviditelnit zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin.

Po roce po obdržení ceny Evropský učitel jazyků roku 2013 znovu převzala ocenění Mgr. Myslíková, vedoucí projektu, která přednesla zajímavou prezentaci o realizaci, průběhu a dopadu projektu. Z více než 200 projektů byly kromě naší školy ještě oceněny dvě střední hotelové školy s projekty stáží svých žáků v restauracích v Itálii, Francii a na Grenadě.
Všechny prezentace probíhaly na vysoké úrovni a byly inspirativní. Přínosem a velkou inspirací byla také práce v pracovní skupině, tři workshopy a osobní neformální diskuse, na nichž bylo možno navázat zajímavé kontakty.
Doufáme, že se naší škole povede uskutečnit další zajímavé projekty a Mgr. Myslíkové přejeme, aby byla i nadále tak úspěšná v realizacích projektů pro žáky naší školy.

 • Projekt mobility Výzva 2013
 • Projekt mobility Výzva 2011
 • Diseminační konference 2010
 • Projekt mobility Výzva 2010
 • Projekt mobility Výzva 2009
 • Projekt mobility Výzva 2006

Pečeť kvality pro naší školu

Dne 22. 10. – 23. 10. 2014 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila diseminační konference Programu celoživotního učení, během které převzala ocenění Pečeť kvality za nejlepší projekt programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2011.

Diseminační konference byla zaměřená na propojení škol s podniky a možnosti jejich spolupráce. Kromě příspěvků odborníků na téma konference Vzdělávání – podnik se účastníci seznámili s dalšími informacemi o projektu ECVET.
Diseminační konference byla pro naši školu velmi slavnostní událostí, protože škola získala ocenění za nejlepší projekty programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2011 za projekt CZ/11/LLP-LdV/IVT/134041 Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a management, během kterého žáci dva týdny pracovali a plnili školicí program ve firmách soukromé a státní sféry v hrabství Devon v Jižní Anglii.

Pečeť kvality je ocenění, které má za cíl zhodnotit výsledky projektu a jejich využití; posoudit možnosti šíření a propagace výsledků projektu; podpořit udržitelnost a dopad projektu po jeho skončení; zviditelnit zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin.

Po roce po obdržení ceny Evropský učitel jazyků roku 2013 znovu převzala ocenění Mgr. Myslíková, vedoucí projektu, která přednesla zajímavou prezentaci o realizaci, průběhu a dopadu projektu. Z více než 200 projektů byly kromě naší školy ještě oceněny dvě střední hotelové školy s projekty stáží svých žáků v restauracích v Itálii, Francii a na Grenadě.
Všechny prezentace probíhaly na vysoké úrovni a byly inspirativní. Přínosem a velkou inspirací byla také práce v pracovní skupině, tři workshopy a osobní neformální diskuse, na nichž bylo možno navázat zajímavé kontakty.
Doufáme, že se naší škole povede uskutečnit další zajímavé projekty a Mgr. Myslíkové přejeme, aby byla i nadále tak úspěšná v realizacích projektů pro žáky naší školy.

Odborná stáž v Evropě

Projekt mobility č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229 Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností zajišťoval realizaci čtyřtýdenních odborných stáží pro žáky oboru Strojírenství a Ekonomika a podnikání ve městě Portsmouth ve Velké Británii ve spolupráci s partnerem Language Solution.

Stáží se celkem zúčastnilo 18 žáků, z nichž 6 žáků bylo z oboru Strojírenství a 12 žáků z oboru Ekonomika a podnikání. Účastníci pracovali 7-8 hodin denně 5 dnů v týdnu v soukromých a charitativních firmách, žáci oboru Strojírenství pracovali samozřejmě ve strojírenských firmách, žáci oboru Ekonomika a podnikání ve firmách z různých odvětví. Projekt byl zaměřen na žáky se specifickými poruchami učení a na žáky ze sociálně slabších rodin a většina takových žáků se účastnila projektu.

Pro hodnocení a uznání výsledků vzdělávání projekt použil principy projektu ECVET a během stáže účastníci plnili dvě jednotky učení podle oboru, které byly vypracovány před výjezdem ve spolupráci učitelů SŠTE, zaměstnanců Language Solition a budoucími instruktory ve firmách podle Memoranda o porozumění. S každým účastníkem byla podepsána smlouva o učení a o každém byl veden osobní záznam. Také výsledky učení byly zaznamenány v Europasu Mobility. Žáci dostali certifikát o splnění jednotek učení a od Language Solution získali i Certificate of Work Experience Proficiency o absolvování odborné stáže ve své firmě a SŠTE po skončení stáže provedla zhodnocení a uznání kvalifikace.

Cíle projektu byly naplněny, žáci získali odborné dovednosti, schopnosti a zkušenosti ve svém oboru, implementovali své teoretické znalosti v praxi, získali pracovní a organizační schopnosti, jazykové dovednosti v komunikaci v cizím jazyce jak v pracovním prostředí, tak i v obyčejných životních situacích, ve výslovnosti a porozumění. Rovněž se zlepšily jejich sociální dovednosti a schopnosti v jednání s kolegy a zákazníky a jejich interkulturní znalosti, protože samozřejmě žáci poznali kulturu, zvyky, památky aj. Velké Británie.

Během stáže účastníci vedli deníky, kde zaznamenávali plnění jednotek učení a plnění dalších nutných každodenních úkolů. Deníky praxe a prezentace vypracované po návratu o průběhu stáže s použitím své fotodokumentace a svých postřehů a poznatků jsou výsledky projektu. Žáci oboru Ekonomika a podnikání také měli za úkol vypracovat prezentaci o své firmě a zhodnotit výsledky její činnosti.

Co se týče našich žáků, tak firmy, ve kterých pracovali, byly s jejich prací maximálně spokojeny a pochválily jejich pilnost, zodpovědnost a pečlivost. Hodně žáků dostalo oficiální dopis s výbornými referencemi a pochvalou a hodně firem by bylo ochotných ihned nebo po absolvování školy zaměstnat naše žáky. Co do úrovně anglického jazyka, nikdo neměl žádné větší jazykové problémy. Takže všichni naši žáci zvládli stáž na výbornou a dobře reprezentovali naši školu.

Po celkové validaci projektu je jasné, že projekt byl velmi úspěšný, výsledky projektu v plné míře odpovídají původním záměrům a spolupráce s partnerem bude pokračovat.

Zkušenosti účastníků

Pavlína Netopilová EPO4A
Doležel Pavel PSP 4  ‎

Prezentace o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková
Prezentace o stáži. Autor Lenka Kohoutová EPO 3B (2013/2014)

Prezentace o stáži. Autor Tomáš Petrov MS 3B (2013/2014)
Prezentace o firmě. Autor Lenka Kohoutová EPO 3B (2013/2014)
Prezentace o firmě. Autor Jan Kotoul EPO 3A (2013/2014)

leonardo


Probíhá příprava na projekt Mobility programu Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení č. CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229 “Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností”

Jak už víte z intranetu a ze školního rozhlasu, ve Výzvě 2013 projektů Mobility programu Leonardo da Vinci naše škola získala grant na výjezd 18 žáků třetích ročníků oboru Strojírenství a Ekonomika a podnikání na čtyřtýdenní stáže do Velké Británie. Tento projekt je plně financován z Evropské unie a doufáme, že bude dofinancován z programu Do světa 2014. Projekt je zaměřen na studující s poruchami učení a na žáky ze sociálně slabších a znevýhodněných rodin. Předpokládá se, že stáže proběhnou od 8. 5. do 7. 6. 2014. Stážisté budou pracovat 5 dnů v týdnu 7-8 hodin denně ve firmách ze soukromé a státní sféry, hlavně v odvětví strojírenství, ale i v dalších oborech ve městě Portsmouth. Pro projekt ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracovány dva odlišné školicí programy, kterými účastníci projdou v místě své stáže a úspěšné absolvování školicího programu bude podmínkou pro získání Certificate of Work Experience Proficiency a Europassu mobility. Zájemci určitých oborů tříd PSP 3, MS 3A, MS 3B, EPO 3A a EPO 3B se mohli v září přihlásit se do projektu. Projekt měl velký ohlas zvlášť mezi žáky oboru Ekonomika a podnikaní a nakonec se celkově přihlásilo 41 žáků. V současnosti probíhá intenzivní jazyková, odborná a kulturní příprava žáků na stáž, kterou vede vedoucí projektu Mgr. Olga Myslíková. Během přípravy se žáci kromě každodenní angličtiny seznámí i s odbornými výrazy pro jejich obor, které budou používat na pracovišti. Doufáme, že si účastníci v přípravě zlepší své jazykové dovednosti a dozví se mnoho důležitých informací, které jim pak pomohou zvládnout náročnou zahraniční stáž.

Získávání evropských zkušenosti  a neb žáci oboru Ekonomika a Management objevuji Jižní Anglii

Ve dnech 28.10. – 13.11.2011 absolvovalo 14 žáků naší školy stáž v Jižní Anglii v rámci  Projektu Mobility – Leonardo Da Vinci č. CZ/11/LLP-LdV/IVT/134041 „Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a Management“, který byl podpořen a financován z Programu Leonardo da Vinci projekt mobility a dofinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu DO SVĚTA! 2010. Více informací naleznete – ZDE, články studentů – ZDE Prezentace o stáži

Diseminační konference Programu Leonardo da Vinci Praha 21. – 22. 10. 2010

 

Dne 21.10. – 22.10.2010 se učitelky naší školy Mgr. Olga Myslíková a PhDr. Dimitra Voráčová zúčastnily diseminační konference Programu Leonardo da Vinci v rámci projektu č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/134027. Diseminační konference se nesla ve velmi slavnostním duchu a prezentovali se na ní nejlepší a nejzajímavější projekty z posledního realizačního období. Všechny prezentace probíhaly na velmi vysoké úrovni a byly inspirativní. Přínosem a velkou inspirací byla také práce v pracovní skupině a osobní neformální diskuse, kde se navázaly zajímavé kontakty. Naše výstavka prezentovala dva projekty Zvyšování odborných kompetencí žáků oboru Informační technologie v zahraničních firmách CZ/09/LLP-LdV/IVT/134027 a Nové technologie ve strojírenství CZ/08/LLP-LdV/IVT/134071. Studentky – účastnice projektu prezentovaly na notebooku naši školu a naše projekty, které přilákaly pozornost účastníků konference. Obrázky z akce naleznete zde – obr1. , obr2. , obr3.

 

Odborná stáž studentů v Anglii (květen 2010)

 

Ve dnech 15.05. – 31.05.2010 absolvovalo 16 žáků naší školy stáž v Jižní Anglii v rámci projektu č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/134027 „Zvyšování odborných kompetencí žáků oboru Informační technologie v zahraničních firmách”, který byl podpořen a financován z Programu Leonardo da Vinci projekt mobility a dofinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu DO SVĚTA! 2010.

Více informací naleznete – ZDE

Nové technologie ve strojírenství – stáž studentů (červen 2007)

 

23. června se vrátilo 9 studentů 3. ročníku oborů PSP a MS z třítýdenní stáže v na partnerské škole Bánki Donát Vocational School v maďarské Ajce. Stáž se uskutečnila v rámci projektu Leonardo da Vinci Nové technologie ve strojírenství – stáž studentů. Studenti během stáže pracovali v odborných učebnách a dílnách hostitelské školy. Naučili se pracovat s programem pro návrh strojírenských konstrukcí Solid Edge, seznámili se s technologií Rapid Prototyping – rychlá výroba master modelů v 3D. Součástí stáže byla také práce na CNC stroji – tvorba CNC programu a výroba na CNC soustruzích. Hmotným výstupem stáže byl výrobek zhotovený na CNC stroji. Kromě získání nových zkušeností ve svém oboru měli studenti také možnost zdokonalit se v cizím jazyce a seznámit se s pracovním i kulturním životem v Maďarsku.

 

Ředitel Bánki Donát Vocational School Nagy Zoltán a učitel odborného výcviku Csarmasz János s našimi studenty Výlet do lázeňského městečka Heviz Výstupy z 3D tiskárny Tým studentů ISŠ-COP na přátelském utkání v kopané
Ředitel Bánki Donát Vocational School Nagy Zoltán a učitel odborného výcviku Csarmasz János s našimi studenty Výlet do lázeňského městečka Heviz Výstupy z 3D tiskárny Tým studentů ISŠ-COP na přátelském utkání v kopané