Zpět k Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

Projekt mobility Výzva 2015 – běh 1

Programu Erasmus+, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání)
Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, dvouletý projekt 2015-1-CZ01-KA 102-013457 – Moderní evropské postupy a technologie – rozvíjení odborných dovedností a zkušeností, Program Erasmus+ Výzva 2015.

Naše škola ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 realizuje dvouletý projekt Erasmus + Klíčová aktivita 1 „Moderní evropské postupy a technologie – rozvíjení odborných dovedností a zkušeností“, který byl podpořen ve Výzvě 2015, je financován Evropskou unií+ a dofinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu DO SVĚTA! 2015 a 2016. Projekt podporuje účast žáků s poruchami učení a žáků ze sociálně slabších a znevýhodněných rodin. Účastníkům bylo plně hrazeno ubytování s polopenzí v rodinách, místní doprava, doprava na místo stáže a zpět, pojištění, návštěva pamětihodností, kulturních a zajímavých míst.

První běh zajišťoval čtyřtýdenní odborné stáže pro celkem 17 žáků v UK ve dnech od 11. 5. do 11. 6. 2016 a projektu se zúčastnili žáci 2. – 3. ročníků (6 žáků – 2. ročník a 15 žáků – 3. ročník), a to tříd: MS2A – 1 žák, ME2B – 1 žák, MEZ2 – 1 žák, EPO 3 – 5 žáků, IT3A – 2 žáky, IT3B – 4 žáky, PSP3 – 1 žák, MS3A – 1 žák, MS3C.

Žáci, kteří před výjezdem navštěvovali přípravný kurz, absolvovali stáže ve firmách v hrabství Hampshire ve městě Portsmouth. Během nich plnili jednotky učení podle svých oborů a kromě toho byli seznámeni s firmami, prošli školením BOZP a požární ochrany a plnili další úkoly podle potřeb firem. Každý účastník měl ve firmě přiděleného supervizora, který plně za vše zodpovídal, školil a hodnotil plnění jednotek učení v osobním záznamu. Jednotky učení, které byly zjednodušeny a upraveny podle účastníků a zkušeností z minulého roku, se osvědčily a budou se používat i ve druhém běhu.

Jednou týdně měli účastníci setkání s manažerkou Language Solution, na němž probíhala diskuze o zážitcích a zkušenostech s prací ve firmách, projednávala se náplň stáže, plnění jednotek výstupů učení, řešily se vzniklé problémy.
Během volna a o víkendech byl pro účastníky zajištěn bohatý kulturní program vedoucí k poznání kultury Velké Británie. Prohlédli jsme si pamětihodnosti ve městech Portsmouth, London, Winchester, žáci měli prohlídku s průvodcem, dále jsme navštívili ostrov Wight a Beaulieu, kde jsme si prošli National Motor Museum, Top Gear, Palace House a zahrady Gardens, Beaulieu Abbey, ze kterých měli žáci velké zážitky.
Bohužel v letošním běhu jsme měli komplikace s dopravou na místo stáže a zpět. Kvůli stávce železniční dopravní společnosti Southern jsme museli nakoupit lístky na autobus a následně komplikovaně během pobytu v UK řešit vrácení peněz za jízdenky na vlak. Při zpáteční cestě jsme řešili zrušení přímého vlaku, pozdní odjezd z Londýna kvůli zácpám, obrovské fronty na vlak přes tunel a zmeškání autobusu v Praze. Kvůli horšímu počasí jsme museli také několikrát navštívit pohotovost a zubaře. Ale naši žáci se zkušenou doprovodní osobou nakonec vše zvládli a vrátili se šťastně domů.

Na závěr musím říci, že první běh projektu považujeme za úspěšný. Cíle projektu byly splněny a studenti získali odborné zkušenosti, posílili svoje organizační, sociální a jazykové dovednosti.
Žáci splnili jednotky učení, byli hodnoceni ve firmách velmi pozitivně a dostali 2 certifikáty: ECVET o ukončení jednotek učení a Certificate of Work Experience Proficiency o absolvování stáže. Všichni účastníci stáže také získali potvrzení o absolvování stáže – Europass mobilita. Po závěrečném celkovém zhodnocení je zjevné, že všichni účastníci stáž v UK úspěšně zvládli a projekt byl určitě pro ně velkým přínosem, jak je vidět z jejich postřehů, závěrečných zpráv, vyplněných dotazníků a proběhlých hodin AJL. Většina žáků dostala i referenční dopisy, ve kterých supervizoři chválili žáky za pilnost, zodpovědnost a pečlivost, což ukazuje, že firmy byly se žáky velmi spokojeny.

Doufáme, že mobility budou pro žáky impulsem k seberealizaci, získání zájmu o studium a motivací k rozvoji potenciálu a úspěšně nastartují jejich profesní a osobní život.
Druhý běh projektu, na něž už začala příprava v září 2016, proběhne v březnu-dubnu 2017 a žáci všech oborů vyjedou na měsíční stáže do Portsmouth. Přejeme všem účastníkům hodně úspěchů, získání zkušeností, zážitků a už teď se těšíme na jejich postřehy a prezentaci z mobilit.

Výzva 2015 1. běh

Prezentace o stáži. Autor Mgr. Myslíková
Film o stáži. Autor Jakub Štarman IT3B (2015/2016)
Prezentace o stáži, AJL. Autor Daniel Maixner IT3B (2015/2016)
Prezentace o stáži. Autor Martin Muzikář, IT3A (2015/2016)
Prezentace o firmě. Autor Michael Aster, EPO3 (2015/2016)
Prezentace o stáži. Autor Lucie Ustohalová,EPO3 (2015/2016)
Brožura o stáži

Ukázky z přípravy
Michael Aster EPO3 (2015/2016) – Video YouTube
Lucie Ustohalová EPO3 (2015/2016) – Video YouTube
Tomáš Valla MS3C (2015/2016) – Video YouTube
Patrik Strnad IT3B (2015/2016) – Video YouTube