Zpět k Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

Projekt mobility Výzva 2014

vyzva_2014Projekt „Odborné stáže mladých informatiků v UK“ realizoval čtyřtýdenní odborné stáže 22 žáků oboru IT a dalších oborů ve firmách ve Velké Británii v květnu – červnu 2015 ve spolupráci s partnerem Language Solution, Portsmouth, UK.Hlavním důvodem a cílem projektů bylo dát našim žákům, zvláště žákům ze sociálně slabších rodin, studujícím s poruchami učení, ale na druhou stranu i talentovaným žákům, příležitost získat odborné zkušenosti, zlepšit si praktické dovednosti v oboru, jazykové, organizační, sociální a osobní dovednosti, možnost se integrovat v evropském pracovním prostředí a tak zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností žáků s ohledem na jejich význam pro trh práce, zajistit jejich profesní růst, což povede k úspěšnému získání zaměstnání po ukončení školy a ke zlepšení úrovně vzdělání na naší škole a tím ke splnění hlavních cílů Strategie Evropa 2020 a programu Erasmus +.

Dalším cílem projektů byla implementace projektu ECVET pro vypracování jednotek učení pro obor IT, v rámci kterých byly popsány jednotky výsledků učení, byla vytvořena vzájemná důvěra s našimi partnery pomocí Memoranda o porozumění, proběhlo naplánování konkrétních výměn pomocí smluv o učení, zaznamenání a hodnocení stáže pomocí osobních záznamů a Europassů-mobilit, ověřování, uznání, přenos a shromažďování zhodnocených výsledků učení a zvyšování kvality mobilit a odborného vzdělání.

Do projektu byli zapojeni žáci 3. ročníku oboru IT, mezi kterými byli žáci se specifickými poruchami učení a talentovaní žáci 1. a 2. ročníků různých oborů. Doufáme, že mobility budou impulsem pro tyto žáky k seberealizaci, získání zájmu o studium a motivace k rozvoji jejich potenciálu a úspěšně nastartují jejich profesní a osobní život. Pro obě tyhle skupiny žáků jsme museli uzpůsobit přípravu, vzdělávací podmínky a jednotky učení s ohledem na potřeby každé skupiny.

Žáci pracovali ve firmách 5 dnů týdně 7-8 hodin denně a v období mobilit plnili jednotky výstupů učení s ohledem na kvalifikace, na které se připravují, a to skládání PC sestav, návrh a zapojení lokální sítě a internetu, práce s Office, databázemi, zvyšování odborných kompetencí a dovedností v programování, řešení problémů. Během prvních dnů stáže účastníci také byli poučeni o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti. V průběhu stáže proběhlo zhodnocení dosažených výsledků učení a zdokumentování výsledků hodnocení pomocí osobních záznamů a po skončení mobility v návaznosti na Memorandum o porozumění a smlouvy o učení proběhlo ověření a uznání výsledků učení, které žáci získali. Také proběhlo celkové hodnocení stáží a projektu. Pro získání sociálních a mezikulturních dovedností žáci ve volnu a o víkendech podnikli výlety a prohlédli si památky v okolí Portsmouth a v hrabství Hampshire.

Validaci, ověřování a uznání získaných jednotek výsledků učení každým účastníkem bylo zajištěno konkrétními smlouvami o učení, osobními záznamy, Europassy mobilit a Certificate of Work Experience Proficiency.

Předpokládáme, že náš projekt má obrovský dopad na účastníky, kteří propojili své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a zlepšili své odborné, jazykové, organizační, mezikulturní schopnosti a dovednosti. Důležitým dopadem na účastníky projektu bylo i získání sociálních a osobních dovedností: komunikativních schopností, získání sebedůvěry, schopnosti adaptovat se v pracovním prostředí zvlášť u žáků se specifickými poruchami učení a u talentovaných žáků. Projekt má dopad i na všechny žáky SŠTE zvlášť na žáky 1. a 2. ročníků, kteří máji větší zájem o studium. Úroveň odb. vzdělání na škole se zkvalitní a tím se zvětší konkurenceschopnost všech žáků a jejich lepší uplatnění. Nastavení kvality odb. vzdělání se bude projevovat implementací poznatků projektu ve vyučování, zejména v odb. předmětech, anglickém jazyce; uvedení nových technologií a IT programů ve vyučování, získání zkušeností z práce s talentovanými žáky, žáky se SPU a s jejich přípravou na mezinárodní stáž, získání dalších zkušeností pro projektovou činnost. Co se týče partnerské organizace a podniků, ve kterých probíhaly mobility, tak kromě získání zkušeností v organizaci a řízení mezinárodních mobilit, zkušeností z práce a zajištění stáží pro talentované žáky, žáky se SPU a s jejich praktickou podporou během pobytu v UK, se také posílila spolupráce s SŠTE, rozvoj mezinárodních vazeb a zlepšila se komunikace mezi samotnými partnery v UK.

IT4A Marek Kučera (2015/2016)

IT4A Jan Kala (2015/2016)

IT3A Martin Tichý (2015/2016)

EPO2 Marek Hamerník (2015/2016)